TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Arts and Culture
sirulichchE SrIlaKshm&i
- Editor
  Page: 1 of 5   Next > >  

SrI SaMkara bhagavatpAdulokan&ADu bhiKshaku veLlin&appuDu kaDu bIdarAlein&a oka m&usalam&m&a svAm&iki bhiKsha ivvaDAn&iki tan&a vadda Em&I lEkapOyin&aMduku eMtO vagachi, tudaku tan&avaddan&un&n&a oka usirikAyan&u sam&arpiMchiMdi. Am&e bhaktiki svAm&i hRudayaM draviMchi Am&e dAridr#yaM tolagiMchaDAn&iki laKshm&IdEvin&i stutiMchAru. laKshm&IdEvi prasan&n&am&ei, svAm&i kOrin&aTlu A bIdarAliki kan&akadhAran&u varShiMchiMdi. A st#rOtram&E '%kan&akadhArA stOtram&u%'gA prasiddhi gAMchiMdi. I stavam&un&u bhaktitO paThiMchuvAriki SrIdEvi prasan&n&urAlei sarvIbhIShTha siddhi kalugajEstuMdan&i Astikula viSvAsaM. aMga harE@h pulakabhUShaNa m&ASrayaMtI bhRuMgAMgan&Eva m&ukuLAbharaNaM tam&Alam&#` aMgIkRutAkhila vibhUtirapAMgalIlA m&AMgalyadAstu m&am&a m&aMgaLadEvatAyA bhAvaM: m&oggalatO n&iMDiyun&n&a chIkaTi kAn&uka (cheTTu)ku ADa tum&m&edalu AbharaNam&ulein&aTlu, pulakAMkuram&ulatODi SrIhari SarIram&u n&ASrayiMchin&adiyu, sakaleiSvaryam&ulaku sthAn&am&ein&adiyagu laKshm&IdEvi yokka chakkan&i grIgaMTi chUpu n&Aku Subham&ulu prasAdiMchu gAka! m&ugdA m&uhurvidadhatI vadan&E m&urArE@h prEm&atrapA praNihitAn&i gatagatAn&i m&AlA dRuSOrm&adhukarIn&a m&ahOtpalEyA sA m&E SriyaM diSatu sAgara saMbhavAyA bhAvaM: pedda n&alla kaluvapei n&uMDu ADu tum&m&edavale SrIhari m&ukham&un&aMdu prEm&a lajjalachE m&uMduku ven&ukaku prasariMchuchan&n&a sAgara saMjAtayein&a yA laKshm&IdEvi yokka kRupAkaTAKsham&u n&Aku saMpadan&u prasAdiMchu gAga! viSvAm&arEMdra padavibhram&a dhAn&adaKsha m&An&aMdahEtu radhikaM m&uravidviShOpi IShan&n&iShIdatu m&ayi KshaNa m&IKshaNArdha m&iMdOvarOdara sahOdara m&iMdirAyA@h bhAvaM:sam&asta dEvEMdra padavi n&Iyagaladiyu, SrIm&ahA viShNuvu saMtOSham&un&aku kAraNam&ein&adiyu, n&allakaluvalan&u pOlun&adiyu n&agu laKshm&I dEvi kaTAKsham&u koMcheM n&Apei n&ilichiyuMDun&u gAka! A m&IlitAKsha m&adhigam&ya m&udA m&ukuMda m&An&aMdakaMda m&an&im&ESha m&an&aMgataMtram&#` AkEraka sthita kan&In&ika paKshm&a n&EtraM bhUtr#yei bhavE n&m&am&a bhujaMgaSayAMgan&AyA@h bhAvaM: n&im&Ilita n&EtruDun&u, An&aMdun&aku kAraNabhUtuDun&ein&a m&urArin&i saMtOSham&utO gUTuDachE reppapATu lEn&idiyu, kAm&a vaSam&ein&adiyu, kuMchitam&ein&a kan&u pApalan&u, reppalan&u galadiyu n&agu laKshm&IdEvi yokka kaTAKsham&u n&Aku saMpada n&osaMgun&u gAka!


Read 1 Comment(s) posted so far on this Article!

  Page: 1 of 5   Next > >   
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.