TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Drama
తొలకరి పలకరింపులు
- Site Administrator
  Page: 1 of 11   Next > >  
(ఛాయరాజ్) కాలేసిన కడవమీద - కిటిక్కిటుక్ చినుకులు ఆరేసిన బిందెమీద - బ్రింగు బ్రింగు చినుకులు బోర్లించిన తబుకమీద - ధనాధనా చినుకులు డిడ్డుడన్ చినుకులు - ఎండు తాడికమ్మమీద పుట్టుబట్ట్ చినుకులు - పొడకా కుందిరిమీద పలకరింపు కొచ్చినాయి తొలకరి చినుకులు డొంకమీద పడకె చినుక - ముల్లు గుచ్చుకోగలదు ఆకుమీద పడకె చినుక - కాలు జారిపడగలవు కాయమీద పడెక చినుక - పలకబారిపోగలవు పండుమీద పడెక చినుక - పళ్ళు రాలిపోగలవు తొలకరి చినుకులు పలకరింపుకొచ్చాయి అప్పా! ఓలె సూరప్పా! పెణకమీద ఆరేసిన మడిపంచెను తీసీయె చినుకులు దిగివస్తున్నయి గోచి కట్టుకెలిపోతయి గాదెమీద ఎండేసిన గావంచా లాగీయే చున్నీ అని చుట్టుకొనీ చినుకులెత్తికెలిపోగలవు తాడుమీద ఆరేసిన కోకను అందీసుకోయే చినుకు ఎదిగి ధారకట్టి చీరట్టుకెళ్ళిపోగలదు తొలకరి పలకరింపు చినుకులు పడుతున్నాయి తలపాగా తియ్యకురోరన్నా! పాపన్నా! నెత్తిమీద పడి చినుకు నీ ముక్కంటా కారగలదు బనీను తియ్యకురోరన్నో! పాపన్నా! బీపిమీద పడిచినుకు - పడదోసీగలదు చినుకుల తొలకరి పులకరింపు కొచ్చినాయి మొకమెత్తి మబ్బుల్ని - పెదివిలతో పట్టుకో నాలుక సాపీ చినుకల - రుసిని పట్టుకో రాలిన చినుకులతో - నుదిటి రాత చెరుపుకో జారిన చినుకులతో - కనుకొలకుల నింపుకోర పాదంపై పడిన చినుకు - నడత నేర్పుతాదిరో గుండెలపై పడిన చినుకు - గుణము నేర్పుతాదిరో కడుపుపైన పడిన చినుకు - పేగు నింపుతాదిరో పలకరింపు కొచ్చినాయి తొలకరి చినుకులు రుషి చెబితే రాయసాగాడు రాసిపరచి ఉంచిన తాటాకుల గ్రంథంలా అగుపిస్తున్నాయి దుక్కి మడులు చుట్టూర. మధ్యలో పేట (చిన్న ఊరు). ఈ మొత్తం ప్రదేశం జబును (తేమ పట్టి) ఎక్కివుంది. నల్లని ఆగం (మేఘం) బోర్లించిన మూకుడులా పైన ఆవరించి ఉంది. చల్లదనానికి మట్టి, ఆవిర్లు కక్కుతోంది.... కుడుం ముక్కలా రుచిరుచిగా. నల్లబారిన తోటలోంచి ఒక రివట (రుయ్యిన వీస్తున్న గాలి) వచ్చింది చల్లగా, కొండ పక్కనుండి దూసుకొస్తూ మరో రివట వెచ్చగా వచ్చింది. జిగేల్ జిగేల్ మని మెరుస్తుంది గాని ఉరుముల్లేవు. అందుకే ఏంటి ముంచుకొస్తదో అని భయ్యం పట్టుకుంది పాపన్నకు. `మెరిసి ఉరుమే, ఓలి మేగిమా... మమ్ముల్ని సంపీకు' అని గొణుక్కున్నాడు. బక్కలు (పశువులు) సాలల్ల దూరిపోతున్నాయి. ఏరు విప్పేసి నేలకు గుచ్చి ఉంచిన నాగళ్ళు మేఘాల్ని ఏటి కర్రల్తో పొడిచి, కురవమంటున్నట్టు... దిగేసి, ఎగేసి పొలాల్లో నిలబడి ఉన్నాయి. `మసిమసి మేఘాలు దిగి, గోర్జంటి ఇంటివేపు గబగబా నడిచి వస్తున్నాడు సూరన్న బావేనేటి!...' అనుకుంటూ `ఓయి, బావా... బేగి వచ్చీవోయ్' అని అరుస్తోన్న పాపన్న అరుపు - నోరే దాటికంట `దబేల్ దబేల్' మని ఎత్తి గుద్దీసింది ఉరుము. పాదం వణికిందో, పాదం కింద భూమి వణికిందో తెలవక గడపలోకి దూరిపోతున్న పాపన్న వెనకే సూరన్న చేరిపోయాడు ఇంట్లోకి.

Be first to comment on this Article!

  Page: 1 of 11   Next > >   
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2020 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.