TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Arts and Culture
vin&Ayaka vratakalpaM
- Editor
  Page: 1 of 2   Next > >  

SrIrastu

Subhamastu

avighn&am&astu

SlO.. SuklAMbaradharaM viShNuM SaSivarNaM chaturbhujam&#`| prasan&n&avadan&aM thyAyEtsarva vighn&Opa SAMtayE|| sum&ukhaScheikadaMtaScha kapilO gajakarNaka@h .. laMbOdaraScha vikaTO vighn&arAjO gaNAdhipa@h .. dhUm&akEturgaNAdhyaKsha@h phAlachaMdrO gajAn&an&a@h .. vakratuMDa SSUrpakarNa@h hEraMba skaMdapUrvaja@h .. ShODaSeitAn&i n&Am&An&iya@h paThEchChaNu yAda pi .. vidyAraMbhE vivAhEcha pravESE n&irgam&E tadhA .. saMgrAm&E sarvakAryEShu vighn&astasya n&ajAyatE .. abhiShThatArdha sithyardhaM pUjitO yassureirapi .. sarvavighn&achchidE tasm&ei .. SrI gaNAdhipatiyE n&am&a@h .. Subhatidhou SObhan&am&uhUrtE Adyabrahm&aNa@h dvitIyaparArdhE SvEta varAhakalpE veivasvatam&an&vaMtarE kaliyugE pradham&apAdE jaMbUdvIpE bharatavarShE bharatakhaMDE m&ErO@h daKshiNadigbhAgE SrI Seilasya ISAn&ya pradESE, kRuShNAgOdAvaryO@h m&adhyadESE gRuhE asm&in&#` vartam&An&a vyAvahArika sarvajit`nAma - saMvatsarE daKshiNAyan&E varShartou bhAdrapadam&AsE SuklapaKshE chaturth#yAM vAsarE Subhan&aKshatra SubhayOga SubhakaraNa EvaMguNa viSEShaNa viSiShTAyAM asyAM Subhatithou SrIm&An&#` gOtra@h n&Am&adhEya@h - SrIm&ata@h gOtrasya n&Am&adhEyasya dharm&apatn&I sam&Etasya m&am&OpAtta duritaKshayadvArA - Asm&AkaM sahakuTuMbAn&AM KshEm&asthayirya vijaya abhaya AyurArOgya eiSvaryAbhivRudhyardhaM dharm&Ardha kAm&a m&OKsha chaturvidha phala puruShArdha siddh#yardaM sakala vidyAprApt#yarthaM - putra poutrAbhivRuddh#yardhaM, iShTakAm&yArdha sidd#yardhaM - m&an&O vAMChAphalasiddh#yardhaM sam&asta duritOpaSAMtyardhaM, sam&asta m&aMgaLA vApt#yardhaM - varShEvarShE prayukta varasiddi vin&Ayaka dEvatAm&uddisya varasiddi - vin&Ayaka dEvatA prItyardhaM kalpOkta prakArENa yAvachChakti dhyAn&AvAhan&Adi ShODaSOpachAra pUjAM kariShyE .. tadaMga kalaSa pUjAM kariShyE .. kalaSaM gaMdhapuShpAKshateirabhyarch#ya .. tasyOpari hastaMn&AdhAya - kalaSasyam&ukhE viShNu@h kaMThE rudrassam&ASrita@h .. m&UlE tatrasthitO brahm&a m&adhyE m&AtRu gaNAsthitA@h kuKshoutu sAgarA ssarvE sapta dvIpA vasuMdharA .. RugvEdOdha yajurvEda ssAm&avEdO hRudharvaNa@h aMgaSchei sahitA ssarvEkalaSAMbu n&am&ASritA@h .. AyAMtu dEvapUjArdhaM duritaKshaya kArakA@h .. gaMgEcha yam&un&Echeiva gOdAvari sarasvatI .. n&arm&adE siMdhu kAvEri jalEsm&in&#` san&n&idhiM kuru@h .. kalaSOdakEn&a dEva m&Atm&An&aM pUjA dravyANi saMprOKshya .. adhou n&irvighn&En&a parisam&Apt#yardhaM gaNapati pUjA kariShyE .. m&ahAgaNAdhipatayE n&am&a@h dhyAn&aM sam&arpayAm&i, AvAyayAm&i, Asan&aM sam&arpayAm&i, hastayO@h argh#yaM sam&arpayAm&i, pAdayO@h pAdyaM sam&arpayAm&i, oupachArika sn&An&aM sam&arpayAm&i, sn&An&An&aMtaraM Acham&an&aM sam&arpayAm&i, vast#raM sam&arpayAm&i, gaMdhAn&#` dhArayAm&i, gaMdhasyOpari alaMkaraNArdhaM aKshatAn&#` sam&arpayAm&i, puShpei@h pUjayAm&i .. OM sum&ukhAyan&am&a@h, OM EkadaMtAya n&am&a@h, OM kapilAya n&am&a@h, OM gajakarNAyan&am&a@h, OM laMbOdarAya n&am&a@h, OM dhUm&akEtuvE n&am&a@h, OM gaNAdhyaKshAya n&am&a@h, OM phAlachaMdrAya n&am&a@h, OM gajAn&an&Aya n&am&a@h, OM vakratuMDAyan&am&a@h, OM SUrpakarNAyan&am&a@h, OM hEraMbAyan&am&a@h, OM skaMdapUrvajAyan&am&a@h, OM m&ahAgaNAdhipatayE n&am&a@h, n&An&Avidha parim&aLa patra puShpANi sam&arpayAm&i, dhUpArdhaM aKshatAn&#` sam&arpayAm&i, dIpArdhaM aKshatAn&#` sam&arpayAm&i, n&eivEdyaM sam&arpayAm&i, OM bhUrbhavassuva@h prachOdayAt#` dEvasavitu@h prasuva satyaMtvartEn&a pariShiMchAm&i, am&Rutam&astu, am&RutOpastaraNam&api, OM prANAya svAhA brahm&aNEsvAhA, m&ahA gaNAdhipatayE n&am&a@h, yadhAbhAgaM guDaM n&ivEdayAm&i, m&adhyE m&adhyE pAn&IyaM sam&arpayAm&i, tAMbUlaM sam&arpayAm&i, Acham&an&aM sam&arpayAm&i, An&aMda karpUran&IrAjan&aM sam&arpayAm&i. vakratuMDa m&ahAkAya kOTisUrya sam&aprabha, avighn&aM kurum&EdEvaM sarvakAryEShu sarvadA, m&ahAgaNAdhipatayEn&am&a@h, Atm&apradaKshiNa n&am&askArAn&#` sam&arpayAm&i, gaNAdhipati@h suprIta ssuprasan&n&O varadObhavatu, m&am&a iShTa kAm&Ardha phalisidhyardhaM gaNAdhipati prasAdaM SirasA gRuhNAm&i ..


Be first to comment on this Article!

  Page: 1 of 2   Next > >   
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
Regional News
Anantapur
Eluru
Guntur
Hyderabad
Kadapa
Kakinada
Karimnagar
Kurnool
 
Nellore
Ongole
Nizamabad
Rajahmundry
Tirupati
Visakhapatnam
Vijayawada
Warangal
Photos
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Articles
All Articles
Poetry
Short Stories
Blogs
My Blogs
Popular
Active Blogs
Recently Created
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals
Networking
My Friends
New Members
Invite a Friend
 
Discussion
Poetry
Govt and Politics
Offbeat and Jokes
Videos
Top in Views
Top by Rank

(C) 2000-2018 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.